วิธีกำหนด IP Address บน Linux ผ่าน terminal

วิธีกำหนด  IP Address บน Linux ผ่าน terminal โดยหมายเลข IP นี้จะเป็น DHCP  หรือ Static IP ก็ได้ ซึ่งการใช้งานก็จะแตกต่าง กันไป ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ หลักๆคือถ้าอยากได้ IP เดิมทุกครั้งที่ เชื่อมต่อก็ต้องเป็น แบบ static ip เท่านั้น เป็นต้น

เริ่มต้นการทำงานให้เราเรียกโปรแกรม Terminal แล้วพิมพ์ คำสั่ง ifconfig (ต้อง login ด้วย สิทธิ์ที่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ เช่น root)

eth0 ส่วนมากจะเป็น card network ของเรา port แรกที่ต่อกับสาย Lan

lo เป็น loop back interface โดยปกติ ก็ 127.0.0.1

หากตรงการเชื่อมต่อ แบบ DHCP ก็สามารถ พิมพ์

ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 up
dhclient eth0

กรณีที่เป็น static

ifconfig eth0 192.168.1.33 netmask 255.255.255.0
route add default gw 192.168.1.1

คำสั่งเปิดปิด

/etc/init.d/networking stop
/etc/init.d/networking start

service networking restart

คำสั่งเปิดปิด port

auto  eth0
iface  eth0  inet static
address 192.168.1.63
network 192.168.1.0
netmask 255.255.255.0
boardcast 192.168.1.255
gateway  192.168.1.1

หดฟห

auto eth0
iface eth0 inet dhcp